Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Priser & bestilling

Bestille hos Profsys AS:

NELFO Integrator Priser eks. MVA 01012011

NELFO-medlem
Produkt, Etablering og lisens første året. Pris pr modul Bruker 1 Bruker 2 Bruker 3, 4 osv.
FDV  kr 9 900 kr 4 950 kr 2 475
SLK kr 9 900 kr 4 950 kr 2 475
DTV kr 9 900 kr 4 950 kr 2 475
IKK kr 9 900 kr 4 950 kr 2 475
NIK kr 8 100 kr 4 050 kr 2 025
NIK bedrifter med 1 – 5 ansatte kr 6 100 kr – kr –
PBL kr 8 100 kr 4 050 kr 2 025
IKKE medlem
Produkt, Etablering og lisens første året. Pris pr modul Bruker 1 Bruker 2 Bruker 3, 4 osv.
FDV  kr 14 850 kr 7 425 kr 3 713
SLK kr 14 850 kr 7 425 kr 3 713
DTV kr 14 850 kr 7 425 kr 3 713
IKK kr 14 850 kr 7 425 kr 3 713
NIK kr 17 200 kr 8 600 kr 4 300
NIK bedrifter med 1 – 5 ansatte kr 11 700 kr – kr –
PBL kr 17 200 kr 8 600 kr 4 300
Seriviceavgift NELFO-medlem
Serviceavgift, fom år 2. Pris pr modul Bruker 1 Bruker 2 . Bruker 3, 4 osv.
For 1 modul kr 3 900 kr 1 950 kr 975
For 2 moduler kr 3 900 kr 1 950 kr 975
For 3 moduler kr 3 900 kr 1 950 kr 975
For 4 moduler kr 3 900 kr 1 950 kr 975
NIK kr 4 100 kr 2 050 kr 1 025
PBL kr 4 100 kr 2 050 kr 1 025
Seriviceavgift IKKE medlem
Serviceavgift, fom år 2. Pris pr modul Bruker 1 Bruker 2 . Bruker 3, 4 osv.
For 1 modul kr 5 850 kr 2 925 kr 1 463
For 2 moduler kr 5 850 kr 2 925 kr 1 463
For 3 moduler kr 5 850 kr 2 925 kr 1 463
For 4 moduler kr 5 850 kr 2 925 kr 1 463
NIK kr 6 200 kr 3 100 kr 1 550
PBL kr 6 200 kr 3 100 kr 1 550

Oppgi om firmaet er medlem i Nelfo eller Lyskultur.

Øystein Bakke
Arild Tønsberg

Bestille hos Nelfo:

Alle moduler inkludert NIK, Nelfo InternKontroll. Gå til Nelfo-butikken.


LISENS OG BRUKERAVTALE

Avtalen gjelder systemer som er utviklet, produsert og levert av PROFSYS AS.

PROFSYS AS gir ved inngåelsen av denne avtale en begrenset, ikke-overførbar bruksrett til systemet og tilhørende brukerdokumentasjon. PROFSYS AS har eiendomsretten, opphavsretten og øvrige immaterielle rettigheter til systemet, brukerdokumentasjon og systemdesignet. Systemet kan kun benyttes til dokumentasjon av egne utførte anlegg.

Forutsatt at den årlige serviceavgiften er betalt, vil kunden få tilsendt oppgraderinger når disse foreligger.

Systemet eller brukerdokumentasjonen må ikke kopieres til bruk av flere enn hva som er tillatt etter denne avtale.

Systemene og brukerdokumentasjonen er forøvrig beskyttet mot kopiering etter blant annet lov om opphavsrett til åndsverk.

Systemene kan ikke benyttes uten at det er betalt årlig serviceavgift for den enkelte perioden.

PROFSYS AS kan endre den årlige serviceavgiften. Prisendringer som ligger innenfor endring av konsumprisindeksen, kan skje uten forutgående skriftlig varsel. Dersom prisendringen for det påfølgende år vil overstige endringen i konsumprisindeksen skal dette varsles innen den 15. september året før endringen trer i kraft.

Fra og med påfølgende år faktureres serviceavgiften forskuddsvis den første virkedag i januar.

Avtalen løper inntil den skriftlig blir oppsagt av en av partene. Den gjensidige oppsigelsesfrist er 3 måneder og får virkning for det påfølgende kalenderår. Ved oppsigelse må det installerte system slettes og mottatt materiale returneres for kundens egen kostnad.

Hvis kunden ikke betaler i henhold til kontrakten, kan PROFSYS AS heve avtalen. Ved heving eller ved avtalens utløp på grunn av oppsigelse, plikter kunden å tilbakelevere systemet og eventuelt annet mottatt materiell. Systemet som er installert skal slettes.

Ved eventuelle feil og mangler i systemet er PROFSYS AS ansvar for kundens økonomiske tap, uansett art, begrenset til det beløp kunden har betalt for systemet.

PROFSYS AS’ rettigheter og forpliktelser etter denne avtale kan overføres til andre.

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtale skal avgjøres ved voldgift i Norge i henhold til den norske tvistemålslovens regler. Norsk lov skal legges til grunn.

Profsys AS