Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Krav til IKK

Internkontrollen skal utføres med bakgrunn i Lover og Forskrifter og

IK-systemet må tilfredsstille kravene i:

 • FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ-OG SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER

INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN
§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene må dokumenteres skriftlig
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen må dokumenteres skriftlig
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig

Les mer om IK Forskriften…

 • LOV AV 24. MAI 1929 NR. 4 OM TILSYN AV ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR

Loven omfatter alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr.

Gir hjemmel for å utarbeide forskrifter.

 • FORSKRIFT OM ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG (FEL)

Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig sikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg

Eier og bruker av anlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon Personskader, skader på anlegg eller eiendom som er forårsaket av elektrisitet, skal i hvert enkelt tilfelle meldes snarest mulig til Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Eier/bruker skal ha prosedyrer som sikrer at arbeid som gjøres av eksterne firmaer er av godkjent kvalitet.

 • NEK 400 ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG – INSTALLASJONER

Denne normen inneholder regler for planlegging og utførelse av elektriske installasjoner for å oppnå sikkerhet og riktig funksjon for den foresatte bruk.

Del 6 Verifikasjon
Enhver installasjon skal, under montasje, og eller når den er ferdig, inspiseres visuelt og prøves for å verifisere, så langt det er praktisk mulig, at kravene i normen er oppfylt før installasjonen settes i drift av brukeren.

 • FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV LAVSPENNINGSANLEGG

Formålet med forskriften er å ivareta sikkerheten ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg

§ 8. Ansvar – Hvem forskriften retter seg mot
Eier av virksomhet som omfattes av denne forskrift skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig.

§ 12. Overordnet planlegging
I enhver virksomhet skal det være et tilfredsstillende system for overordnet planlegging som skal omfatte:

 • utarbeidelse av instrukser
 • bruk av kvalifisert personell
 • tilrettelegging i forbindelse med anskaffelse, bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold av verneutstyr
 • etablering av rutiner for standard typer arbeid
 • nødvendig førstehjelpsberedskap

§ 13. Opplæring, øvelse og instruksjon

Personellet skal ha tilgang til og gjøres kjent med relevante bestemmelser i denne forskriften med veiledning og gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i denne.

Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr
Formålet med forskriften er å sikre at elektromedisinsk utstyr til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav og at det brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål. Forskriften omfatter offentlige og private virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger. Forskriften gjelder også for virksomheter som stiller elektromedisinsk utstyr til disposisjon for privatpersoner i private hjem. De som skal bruke elektromedisinsk utstyr må ha opplæring og instruksjon om sikker bruk av utstyret Elektromedisinsk utstyr skal vedlikeholdes på en planlagt og systematisk måte slik at det til enhver tid er sikkert.

 • FORSKRIFT OM ELEKTRISK UTSTYR

Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge, eller som produseres i Norge eller importeres fra stat utenfor Norge

§ 3. Pliktsubjekt
Enhver som produserer og/eller markedsfører elektrisk utstyr for bruk i Norge eller en annen stat som er medlem av EØS, har ansvar for at utstyret oppfyller kravene i disse forskriftene. Det samme gjelder enhver som installerer elektrisk utstyr.

Bedriften skal ha innkjøpsrutiner som sikrer at innkjøpt utstyr er i samsvar med gjeldende regelverk

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
Forskriften fastsetter minstekrav til kvalifikasjoner for den som skal drive eller delta i virksomhet i tilknytning til elektriske anlegg

§8 Den som driver eller utøver virksomhet i henhold til disse forskrifter skal kunne dokumentere sine kvalifikasjoner

§12 Eier og bruker av anlegg og utstyr skal påse at drift og vedlikehold foretas av kvalifisert person.

 • ARBEIDSMILJØLOVEN

Lovens målsetting:

 • å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø
 • å sikre trygge tilsettingsforhold
 • å gi grunnlag for at virksomhetene kan løse sine arbeidsmiljøproblemer

Omhandler regler om personlig verneutstyr, utforming, bruk, vedlikehold, prøving, sertifisering og godkjenning, godkjenning av organer som skal drive kontroll

§ 8. Arbeidsplassen.
Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

§ 14. Arbeidsgiverens plikter.
Arbeidsgiveren skal sørge for at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt og at arbeidet blir planlagt, organisert og utført i samsvar med bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov For å sikre at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten, skal arbeidsgiveren sørge for en løpende kartlegging av det eksisterende arbeidsmiljø i virksomheten med hensyn til risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold, og iverksette de nødvendige tiltak.