Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Hva er SLK?

SLK er den lovpålagte SluttKontrollen av utførte elektriske arbeider.

5S er “Fem Forhold” ihht. Instruksen fastsatt av DSB / DLE for 2008.

5S  omhandler:

 1. Rapport fra risikovurdering
 2. Rapport fra sluttkontroll
 3. Teknisk underlagsdokumentasjon / kursfortegnelse
 4. Erklæring om samsvar
 5. Utstyrsdokumentasjon

Ved bruk av Integrator er alle momenter, 5 F, ivaretatt.

Elsikkerhetsdokumentasjon – 5 Sikre.

5S er inkludert i Integrator SLK og HMS / NIK Nelfo InternKontroll

Bakgrunnen for 5 S er et samarbeid mellom DSB, EBL, DLE og NELFO.

5S gjelder standard boligdokumentasjon og inkluderer de samme 5 punktene:

 1. Rapport fra risikovurdering
 2. Rapport fra sluttkontroll
 3. Teknisk underlagsdokumentasjon / kursfortegnelse
 4. Erklæring om samsvar
 5. Utstyrsdokumentasjon

SLK for større og store oppdrag

Integrator SLK er i tillegg tilrettelagt for sluttkontroll av store og større oppdrag med bakgrunn i de samme forskrifter, FEL, NEK, IK-forskriften etc..

Utfør den lovpålagte sluttkontrollen på Internett!

Sluttkontroll ansvar

Skal alltid utføres, jfr. § 1 IK-Forskriften, på:

 • Nyanlegg
 • Endringer
 • Utvidelser

Ansvaret påhviler dgl.leder, jfr § 4 IK-Forskriften

Gjeldende elektroforskrift, FEL, Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg, har gyldighet fra 1.1.1999. Alle elektriske anlegg bygget ihht forskriften har et utvidet dokumentasjonskrav sammenliknet med tidligere års forskrifter.

FEL § 13 sier kort fortalt at eier og bruker av elektriske anlegg skal oppbevare ”samsvarserklæring” og testdokumentasjon i hele det elektriske anleggets levetid.

FEL § 12 og NEK 400 sier noe om hva som skal være dokumentert, og at dette skal utføres både av ansvarlig prosjekterende og utførende.

FEL § 10 sier noe om at forskriften supplert med tilhørende veiledning og normer viser sikkerhetsnivået som skal legges til grunn for installasjonen. NEK 400 er en av normene.

NEK 400 del 6, 6 -61 og 6 -63 sier noe forenklet at det skal etableres sluttkontrollrapport med registrering av måleverdier og oversikt over samtlige kurser det er arbeidet på.

Integrator SLK-programmet er skreddersydd for elektroentreprenører (fra 1 ansatt og oppover).

Lever lovpålagt dokumentasjon. Dette styrker din posisjon hos bevisste kunder, og du reduserer muligheten for unødvendige kostnader i etterkant, dersom installasjonen blir verifisert av DLE eller andre.