Profsys AS

Integrator – FDV, HMS og internkontroll


Hva er NIK ?

Virksomhetens egen HMS/internKontroll
NIK – NELFO InternKontroll – er utviklet i samarbeid NELFO og Profsys AS

NIK Grunnlag:

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE).

 • Instruksen” er fastsatt av DSB med hjemmel i forskrift om DLE og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier § 12.
 • NIK/HMS settes opp ihht ovennevnte instruks for å ivareta virksomhetens egen Internkontroll ihht. IK-forskriften og FEL

NIK – HMS er tilpasset el-installatørens kompleksitet. Den fyller den enkelte bedrifts behov, inkludert alle typer oppdrag og prosjekter som bedriften utøver i sitt daglige virke inkludert Montørperm og HMS i prosjekt

NIK er et menystyrt verktøy som gir deg tilgang til prosedyrer, sjekklister, tabeller og maler.

 

NIK – ikke bare HMS

Men, NIK er ikke bare HMS. Den inkluderer en rekke funksjoner som man vil kunne dra nytte av i daglig virke, bl.a.:

 • Redusere tidstjuver og spare kostnader
 • Økt kunnskap og bevissthet ved “Sikkert arbeide” som AUS-arbeid, arbeide i høyden etc.
 • Med iAvvik, ha kontinuerlig tilgang til “Lese prosedyrer”, oppdatert “Montørperm”
 • Sørge for større sikkerhet og økonomisk trygghet ved gjennomføring av oppdrag og prosjekter
 • Benytte tilrettelagte prosedyrer også for Nkom og EKOMNETT, håndtering av fiber etc.
 • Sørger for kontinuerlig oppdatering av lover og forskrifter
 • Bli bevisst på konsekvensene ved ikke å ha HMSn på plass!

 

Systemet er WEB-basert:

 • krever ingen spesielle datakunnskaper, men det
 • er en fordel med kunnskap om administrasjon og prosjektarbeid
 • NIK kjøres på PC og Nettbrett

 

Hovedelementer:

 • Forebygge og unngå avvik og feil
 • Dekker myndighetenes krav til dokumentasjon i hht forskrifter, normer og lover
 • Dekker elektrobransjens behov for dokumentasjon, personsikkerhet, anleggssikkerhet, sluttkontroller og samsvarserklæring
 • Inneholder nødvendige prosedyrer, stillingsbeskrivelser, sjekklister, skjemaer og instrukser

 

Hva er systematisk HMS-arbeid (internkontroll)?

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften) sier at den som er ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

 • Det skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.
 • Rutinene skal være dokumentert skriftlig.
 • Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.
 • Internkontroll er kvalitetssikring.

 

HMS-forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av

 • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • sivilforsvarsloven § 48 jf §41
 • lov om eksplosive varer
 • produktkontrolloven
 • arbeidsmiljøloven
 • forurensingsloven hvis virksomheten sysselsetter arbeidstaker
 • brannvernloven
 • genteknologiloven
 • strålevernloven
 • brann- og eksplosjonsvernloven

 

Gjelder HMS-forskriften for meg?

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deg, så sant du produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester av noe som helst slag. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Snarvei til HMS?

Det å sette opp Internkontroll, er en tidkrevende prosess. Det finnes ingen snarvei. NIK gir en lettfattelig vei inn i kravene til HMS og oppfølgingen er rask, enkel og gunstig.

Administrer systemet

Det er flere veier å gå:

 1. Kurs, kontakt Nelfoskolen
 2. Be om indivduelt oppsett av NIK
 3. Sett opp HMS etter eget behov

 

Det grunnleggenede er

 • Bedriftens eget virkeområde
 • Innholdet redigeres og tilpasses til bedriftens aktiviteter
 • Bedriftens internkontroll gir automatisk grunnlag for HMS for
  • Overordnet, administrativt, område
  • Prosjekt og ordre
  • Ansattebaser
  • Avdelinger
  • “Lese prosedyrer,“Montørperm”

 

Hva skal dokumenteres skriftlig?

Gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av HMS-arbeidet i bedriften. Men, deler av HMS-arbeidet skal være dokumentert skriftlig. Her skal det klart gå fram når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan man skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet.

Alle bedrifter skal skriftlig dokumentere, jfr. IK-forskriften § 5

 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført
 • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
 • rutine for å håndtere feil og mangler
 • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

 

Krav til HMS fra kunder

Oppdragsgivere, kunder og leverandører stiller krav til HMS. Stadig flere krever for eksempel at deres kontraktspartnere og underleverandører kan dokumentere godt HMS-arbeid. Gode rutiner for HMS kan også få betydning for forsikringspremien. Mangelfulle rutiner kan i motsatt fall, føre til problemer med forsikringsoppgjør

Les mer om Internkontroll

 • HMS (IK forskriften)
 • Veiledning til Internkontrollforskriften
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
 • Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).

 

Lover og forskrifter på El-området

 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)
 • Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
 • Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr
 • Forskrift om medisinsk utstyr
 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
 • Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg
 • Forskrift om maritime elektriske anlegg
 • Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
 • Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
 • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
 • Forskrift om elektrisk utstyr
 • Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker
 • Retningslinjer for jording i maritime anlegg

 

Mer info, Support / bestilling:

 • Support-telefon:          47 83 30 30
 • Epost:                        nik@nelfo.no